Opprett din MyEden-konto

Skriv inn ditt kundenummer her
Skriv inn ditt fakturanummer her
Forhold

GENERELLE VILKÅR
Avtalen og disse vilkårene er endelige og bindende når både kunden og Eden Springs Norge AS ("Eden Springs") har signert avtalen.
Hvis det gjelder leie/leasing som inngås via én av Eden Springs’ eksterne finansieringspartnere, vil den eksterne finansieringspartnerens generelle vilkår også inngå i det helhetlige kontraktsgrunnlaget.​​

 1. Bestillinger og levering av vann og kaffe
  Eden Springs påtar seg å levere vann og kaffe samt tilbehør etter faste intervaller eller i henhold til bestillinger som mottas fra kunden. Leveringsfrekvens kan justeres av Eden etter forbruksmønster. Levering foretas til kundens adresse, vanligvis innen 2–10 virkedager avhengig av område, etter at Eden Springs har mottatt en bestilling fra kunden, med mindre partene har inngått avtale om noe annet. Eden Springs tar forbehold om forsinkelser. Ta kontakt med Eden Springs hvis det oppstår en uventet forsinkelse eller tap. 

  Beholdere på 18,9 liter som leveres av Eden Springs, kan ikke etterfylles med vann eller annen væske av kunden. Garanti og reklamasjonsrett bortfaller dersom dette gjøres.Beholdere på 18,9 liter som leveres av Eden Springs, kan ikke etterfylles med vann eller annen væske av kunden. Garanti og reklamasjonsrett bortfaller dersom dette gjøres.

 2. Levering av utstyr
  Eden Springs kontrollerer at alt utstyr som leveres til kunden, er testet og at det fungerer på tiltenkt måte på leveringstidspunktet. Hvis utstyret ikke fungerer på riktig måte, skal Eden Springs erstatte utstyret eller finne en annen løsning.

   
 3. Kvittering for mottak 
  Kunden må kontrollere det mottatte utstyret samt varer, både hva angår kvalitet og antall. Utstyret det henvises til i denne avtalen, er maskinene (BWC, POU, OCS) som Eden Springs har levert i henhold til avtalen.

  Hvis det forekommer mangler i forbindelse med levering av vann, kaffe og tilbehør, må kunden varsle Eden Springs skriftlig innen sju dager fra mottak av leveringen. Hvis det ikke fremkommer noen klage innen denne fristen, gir kunden avkall på retten til å anke leveransen overfor Eden Springs.

  Hvis utstyret er levert med feil, må kunden varsle Eden Springs skriftlig umiddelbart etter identifisering av feilen. Hvis kunden ikke umiddelbart sender varsel etter påvisning av feilen, og maksimalt 24 måneder (endelig varslingsfrist) etter mottak av varene, oppheves kundens rett til å klage overfor Eden Springs.

  I tilfelle klage er Eden Springs’ erstatningsansvar begrenset til ny levering eller kompensasjon.

 4. Service
  Service på utstyret som dekkes av serviceavtalen mellom Eden Springs og kunden, skal kun utføres av servicepersonale som er autorisert av Eden Springs.

   

  Hvis det er inngått serviceavtale, skal det i henhold til avtalen utføres lovbestemt inspeksjon/service etter regelmessige intervaller for følgende produktgrupper:

  Kildevannskjøler (BWC)
  Service utføres to ganger per år (i overensstemmelse med retningslinjene fra Watercoolers EU).

  Kontraktsmessig service går i hovedsak ut på å iverksette forebyggende tiltak i henhold til gjeldende vedlikeholdsprogram for rengjøring av kraner og sett. Kontroller utføres for å se etter lekkasjer utvendig og innvendig. Kabinettet og dryppbrettet rengjøres. 

  Kunden skal rengjøre maskinen, kranene og dryppbrettet daglig. Ytterligere service / besøk fra tekniker som ikke dekkes av serviceavtalen, faktureres etter gjeldende priser.

  Filterkjølere (POU)
  Service utføres én gang per år (i henhold til EPDWA-retningslinjene – European Point of Use Drinking Water Association). 

  Kontraktsmessig service går i hovedsak ut på å iverksette forebyggende tiltak i henhold til gjeldende vedlikeholdsprogram for rengjøring av kraner og sett. Kontroller utføres for å se etter lekkasjer utvendig og innvendig. Kabinettet og dryppbrettet rengjøres. 

  Kunden skal rengjøre maskinen, kranene og dryppbrettet daglig.

  Ytterligere service / besøk fra tekniker som ikke dekkes av serviceavtalen, faktureres etter gjeldende priser.

  Kaffemaskiner/kaffetraktere (OCS)
  Serviceavtalen inkluderer forebyggende vedlikeholdsbesøk 6–12 ganger per år i henhold til maskinbehov og forbruksnivå. Kontroller utføres for å se etter lekkasjer utvendig og innvendig. Pakninger/ventiler kontrolleres og byttes ut etter behov. Maskinen rengjøres for kaffeolje, kontrolleres og smøres etter behov. Servicearbeidet sluttføres med innvendig og utvendig rengjøring av maskinen. 

  I tillegg til det ovennevnte dekker en fullserviceavtale alle kostnader i forbindelse med teknisk svikt, inkludert reservedeler som er knyttet til normal bruk. Svikt som oppstår som følge av kundens misbruk av utstyret, faktureres til kunden etter gjeldende priser.

  Ytterligere service / besøk fra tekniker og reservedeler som ikke dekkes av serviceavtalen, faktureres etter gjeldende priser.

  Hvis det er inngått en annen serviceavtale med hensyn til det ovennevnte, skal det fremgå av avtalen.
   
  Kunden skal rengjøre maskinen daglig i overensstemmelse med instruksjonene som gis på installasjonstidspunktet

 5. Kontraktsperiode
  Kontraktsperioden starter på installasjonsdagen.

  Avtaleperioden er minimum 24 måneder, med mindre annet fremgår i avtalen. Kontraktsperioden fornyes automatisk i ytterligere 12 måneder hvis oppsigelse fra kunden ikke har funnet sted mer enn tre måneder før utløpet av hver kontraktsperiode. Ellers vil det fremgå av kontrakten.

  Flex-kontrakter kan annulleres når som helst, se "11. Oppsigelse og forsømmelse" for mer informasjon.

  For leie/leasing som finner sted via en ekstern finansieringspartner, vil kontraktsperioden for serviceavtalen mellom kunden og Eden Springs tilsvare avtaleperioden for leie/leasing, og den er på samme måte uoppsigelig i løpet av avtaleperioden.

 6. Priser, betalingsvilkår og avgifter
  Kunden påtar seg å betale det angitte beløpet i overensstemmelse med avtalen og overholde alle betalingsvilkår slik de fremgår av avtalen. Hvis kunden har inngått en serviceavtale med Eden Springs, påtar kunden seg å betale det månedlige servicearbeidet som inngår i avtalen, i løpet av hele kontraktsperioden. Leie og service forskuddsfaktureres. Vann, kaffe, ingredienser og andre forbruksvarer faktureres etter levering.

  Betalingsvilkårene er 15 dager hvis ikke annet er avtalt. Ved forsinket betaling påløper det et purregebyr for hver purring. I tillegg forbeholder Eden Springs seg retten til å kreve forsinkelsesrente i henhold til loven. Kunden skal kompensere leverandøren for alle kostnader forbundet med purring, gjeldsinnkreving, retur av utstyr eller andre kostnader i overensstemmelse med denne avtalen. Eden Springs forbeholder seg retten til å holde tilbake levering og/eller service hvis kunden ikke betaler det avtalte beløpet i henhold til avtalen eller på annen måte unnlater å oppfylle sine forpliktelser. 

  For kunder uten fast leveringsavtale for vann og kaffe forbeholder Eden Springs seg retten til å kreve en administrasjonsavgift for bestillinger under verdien som for øyeblikket er fastsatt. Et faktureringsgebyr påløper for forsendelse av papirfaktura. 
  Som en del av Eden Springs’ sertifisering som CO2-nøytral legges det til en klimakompensasjonsavgift i hver faktura.

  Installasjon av utstyret utføres av leverandøren og faktureres i henhold til gjeldende priser. Retur av utstyret er kundens ansvar og kan administreres av leverandøren mot en returtjenesteavgift.

  For leie/leasing som finner sted via en ekstern finansieringspartner, kan service under serviceavtalen faktureres av den eksterne finansieringspartneren på vegne av Eden Springs. I tillegg henvises det til vilkårene i de generelle vilkårene til den eksterne finansieringspartneren.

  Forhåndsbetalte avtaler er ikke refunderbare.

 7. Prisendringer
  Prisene på produkter og tjenester kan endres alt etter økninger i nettoprisindeksen, generelle lønnsjusteringer, lokale tilleggsavgifter, endringer i råvarepriser eller prisene til leverandører, valutakurser, offentlige skatter og avgifter, eller lignende. Eden Springs forbeholder seg retten til å endre prisene etter behov.

   
 8. Eiendomsrett
  Eiendomsretten hva angår produktene overføres til kunden når kunden har betalt hele kjøpsprisen pluss eventuelle påløpte kostnader.

  Leieobjektet er helt og holdent leverandørens eiendom. Kunden har ikke noe krav på leieobjektet utover det som angis i denne avtalen.

  Utstyr som dekkes av en leie-/leasingavtale via en ekstern finansieringspartner, forblir den eksterne finansieringspartnerens eiendom i overensstemmelse med den eksterne finansieringspartnerens generelle vilkår.
   

 9. Depositum
  Vannbeholderne på 18,9 liter er resirkulert. Eden Springs fakturerer derfor et depositum som refunderes til kunden når beholderen returneres i gjenbrukbar stand.

   
 10. Kundens forpliktelser
  Kunder som har en serviceavtale med Eden Springs, er forpliktet til å bare benytte produktet som leveres av Eden Springs. Hvis kunden bruker produkter fra andre leverandører i utstyret, har Eden Springs rett til å fakturere en månedlig avgift.

  Det er kundens ansvar å kontrollere og sørge for at innholdet i avtalen er i overensstemmelse med kundens bestilling, samt at kundens signatar har fullmakt til å inngå avtalen.

  Utstyret som gjøres tilgjengelig for kunden, skal alltid oppbevares og vedlikeholdes av kunden på en forsiktig og omhyggelig måte. Hvis utstyret skades av kunden eller håndteres på en upassende måte slik at det ikke lenger kan brukes til formålet, faktureres kunden for reparasjon og relaterte kostnader for utstyret.

  Kunden garanterer generell tilgang til utstyret som dekkes av en serviceavtale for Eden Springs’ ansatte i løpet av hele kontraktsperioden.
  Kunden er fullt ut ansvarlig for utstyret som leies/leases, og hvis utstyret stjeles eller på annen måte ikke lenger er i kundens besittelse, skal kunden faktureres for et beløp som tilsvarer utstyrets kommersielle verdi, som fastsatt av Eden Springs ut fra gjeldende veiledende priser.

  For leie-/leasingavtaler via en ekstern finansieringspartner, er kunden forpliktet til å kjøpe forsikring i overensstemmelse med de generelle vilkårene til den eksterne finansieringspartneren.

 11. Oppsigelse og forsømmelse
  Oppsigelse av serviceavtalen må sendes skriftlig til Eden Springs.

  Oppsigelse skal av begge parter skje tre måneder før utløpet av en kontraktsperiode. Hvis oppsigelsen ikke skjer til riktig tidspunkt, forlenges avtaleperioden automatisk med nye 12 måneder.

  Hvis kunden har signert en Flex-kontrakt, kan kontrakten annulleres når som helst. Kontrakten fortsetter å løpe inntil den forhåndsbetalte perioden utløper, noe som betyr at utstedte fakturaer ikke blir kreditert. Hvis Flex-kontrakten annulleres i løpet av de første 12 månedene, forbeholder Eden Springs seg retten til å belaste en behandlingsavgift.

  Hvis kunden i vesentlig grad unnlater å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen, har Eden Springs rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning.

  Vesentlige brudd inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende forhold:
   

  a) Kunden er gjentatte ganger sen med betalingene, og Eden Springs har sendt minst én påminnelse om dette.

  b) Kunden slutter å betale, blir betalingsudyktig, igangsetter rekonstruksjon eller erklæres konkurs.

  Hvis kunden i vesentlig grad bryter vilkårene i avtalen og Eden Springs som følge av dette opphever avtalen, forfaller de gjenstående betalingene i serviceavtaleperioden umiddelbart, og kunden pålegges dermed å umiddelbart betale et beløp som tilsvarer de gjenstående betalingene i løpet av serviceavtalens varighet (samt, alt etter hva som er aktuelt, eventuelt minimumsforbruk av vann og kaffe) i overensstemmelse med avtalen med Eden Springs, minus eventuelle ubrukte serviceavgifter.

  Hvis det gjelder leie/leasing som finner sted via en ekstern finansieringspartner, er serviceavtalen mellom kunden og Eden Springs, på samme måte som for en leie-/leasingavtale, uoppsigelig i løpet av kontraktsperioden. Det henvises også til den eksterne finansieringspartnerens generelle vilkår.

 12. Ansvarsbegrensning
  Eden Springs’ ansvar i henhold til denne avtalen er begrenset til ny levering eller problemløsning.

   

  Eden Springs påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle defekter og tap utover vilkårene i denne avtalen. Dette gjelder ethvert tap som defekten kan forårsake, inkludert driftstap, tapte inntekter og andre indirekte tap.

  Eden Springs er ikke ansvarlig for skader på kundens eiendom eller flyttbare eiendom som oppstår etter at utstyret og/eller produktene er levert til kunden. 

  Eden Springs påtar seg ikke noe ansvar for defekter på utstyret som er forårsaket av at utstyret benyttes til formål som går utover normal bruk, kundens forseelse, misbruk fra kundens side, kundens manglende vedlikehold av utstyret, og skader som kan oppstå som følge av endringer eller reparasjoner som er foretatt av uautoriserte personer
  .
  I den utstrekning Eden Springs kan holdes ansvarlig overfor en tredjepart, skal kunden holde Eden Springs skadesløs i samme utstrekning som Eden Springs’ ansvar er begrenset til denne avtalen.
   
  Eden Springs har en produkt- og ansvarsforsikring.

 13. Taushetsplikt
  All informasjon knyttet til kontraktsmerknadene eller informasjon som kan fremtre i løpet av kontraktsperioden, skal behandles som konfidensiell, og skal bare publiseres etter godkjenning fra begge partene.
 14. Overdragelse av rettigheter
  Eden Springs forbeholder seg retten til å overdra alle rettigheter og forpliktelser under avtalen til tredjeparter uten forutgående samtykke fra kunden.Ved en eventuell fusjon eller oppkjøp overføres denne kontrakten til det nye selskapet, med de samme vilkårene.
 15. Endringer i vilkårene
  Eden Springs forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene i den grad det er nødvendig. Dette kan skje for å tilpasse forretningsvilkårene til endrede juridiske krav eller lignende, uten å begrenses til dette.

   
 16. Force majeure
  Eden Springs kan ikke holdes ansvarlig hvis det oppstår forsinkelser eller manglende overholdelse som følge av force majeure, inkludert, men ikke begrenset til, krig, indre uroligheter, inngrep fra offentlige myndigheter, streik, import- eller eksportforbud eller andre anliggender som er utenfor Eden Springs’ kontroll.
 17. Lover og virkekrets
  Eventuelle tvister som kan oppstå mellom Eden Springs og kunden, skal løses av de ordinære norske domstoler ved hjelp av norsk lovgivning.